Soheyla Feyzbakhsh: Donaldson-Thomas theory (overview talk) – Part 1

Date: 2024-07-22

Time: 10:00 - 11:00

Speaker

Soheyla Feyzbakhsh, Imperial College