Soheyla Feyzbakhsh: Donaldson-Thomas theory (overview talk) – Part 2

Date: 2024-07-22

Time: 11:30 - 12:00

Speaker

Soheyla Feyzbakhsh, Imperial College